علت سر خوردن ماشین هنگام ترمز

کشیده شدن فرمان به یک طرف هنگام ترمز کردن

کشیده شدن فرمان به یک طرف دلایل مختلفی دارد که این حالت هم ممکن است در هنگام ترمز گرفتن و هم در هنگام گاز دادن و رسیدن به سرعت های بالا اتفاق بیفتد.

همانطور که گفتیم مشکل کشیده شدن فرمان خودرو به یک طرف یا چپ در حین گاز دادن یا ترمز گرفتن و
یا رسیدن به یک سرعت خاص، می تواند دالیل متعددی داشته باشد که برخی از آن ها به سادگی قابل رفع می باشند.در ادامه به چند مورد از محتمل ترین عواملی که ممکن است باعث ایجاد چنین مشکلی شوند، اشاره خواهیم نمود.

۱- تمام شدن لنت های یک سمت

معموال لنت های ترمز باید به صورت جفتی تعویض شوند، اما در برخی موارد اشکاالتی به وجود می آید که یک
لنت زودتر از لنت های دیگر تمام می شود. در این مواقع هنگامی که پای خود را روی پدال ترمز فشار می
دهید، به دلیل دیرتر درگیر شدن لنت تمام شده، خودرو به سمتی که لنت های بهتری دارد، کشیده خواهد شد
و همین عامل سبب می شود تا احساس کنیم خودرو به یک طرف کشیده می شود.

کشیده شدن فرمان به یک طرف

۲- خراب شدن پمپ اصلی ترمز

اگر پمپ ترمز خودرو دچار مشکل شده باشد، در این هنگام به علت عدم توازن میان ترمز های خودرو، ممکن
است ترمز یکی از چرخ ها به خوبی کار نکند و شاهد کشیده شدن خودرو به یک طرف باشیم.

۳- چرب شدن یکی از دیسک ها

چرب شدن دیسک که معمولا در اثر نشت روغن از سیلندر ترمز پیش می آید، باعث می شود تا در هنگام ترمز گرفتن، لنت روی دیسک چرب شده، لیز بخورد و در نتیجه خودرو به یک سمت کشیده شود.

۴- تابیدگی یا خش دار شدن دیسک

اگر دیسک های ترمز خودرو دچار شکستگی، تابیدگی و یا دچار خش افتادگی عمیق شوند، در نتیجه نیروی
ترمز به یک میزان در چرخ های خودرو تقسیم نمی شود. این مشکل سبب می شود تا خودرو به یک سمت
کشیده شود.